Showing all 3 results

Đá Thạch Anh Tím ( Amethyst ) Amethyst là biến thể có giá trị sử dụng và giá trị thương mại cao nhất tỏng nhóm thạch anh. Các loại thạch anh có màu tím tới tím phớt hồng được gọi là Amethyst. Từ Amethyst được xuất phát từ chữ Hy Lạp Amethystos có nghĩa là [...]

Đá Thạch Anh Tím ( Amethyst ) Amethyst là biến thể có giá trị sử dụng và giá trị thương mại cao nhất tỏng nhóm thạch anh. Các loại thạch anh có màu tím tới tím phớt hồng được gọi là Amethyst. Từ Amethyst được xuất phát từ chữ Hy Lạp Amethystos có nghĩa là [...]

Đá Thạch Anh Tím ( Amethyst ) Amethyst là biến thể có giá trị sử dụng và giá trị thương mại cao nhất tỏng nhóm thạch anh. Các loại thạch anh có màu tím tới tím phớt hồng được gọi là Amethyst. Từ Amethyst được xuất phát từ chữ Hy Lạp Amethystos có nghĩa là [...]

error: Phuc Khang Gems